Centrum voľného času Pezinok je štátne školské zariadenie. S účinnosťou od 1.1.2014 bolo zriadené zriaďovacou listinou ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Prioritu pre centrum už dlhé roky predstavuje krúžková činnosť pre škôlkarov, školákov, mládež a dospelých. Okrem toho usporadúvame pravidelne akcie pre deti a mládež a podujatia rôzneho charakteru počas celého roku.

CVČ v súlade so zákonom č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin. Rozsah, pôsobnosť, zameranie a obsah činnosti centier ustanovuje Vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z.

 

V našom zariadení sme si stanovili ciele prispievať:

 • k rozvoju charakterových vlastností, schopností komunikácie a spolupráce a kreativity

 • k rozvoju talentov, záujmov, schopností, tvorivosti u detí a mládeže

 • k produktívnemu využívaniu voľného času

 • k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu

 • k vypestovaniu zdravého sebavedomia u detí a mládeže, čo je základom pre vývoj sociálne vyspelých jedincov,

 • k prevencii kriminality mládeže.

Činnosť CVČ prebieha vo vlastnom zariadení a  v niektorých MŠ v Pezinku.

 

Aktivity sú zabezpečované prostredníctvom:

 • pravidelnej záujmovej činnosti – krúžková činnosť a kurzy pre škôlkarov, školákov, mládež a dospelých

 • príležitostnej záujmovej činnosti -súťaže, besedy, tvorivé dielne, podujatia pre školy a školské zariadenia, víkendové podujatia a ďalšie aktivity

 • prázdninovej činnosti – organizácia prímestských a pobytových táborov, klubovne pre deti počas prázdnin

 • spolupráce s mestom Pezinok a inými organizáciami – organizácia podujatí pre širokú verejnosť

Naši partneri

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom CVČ je Mesto Pezinok

 • OZ Pezinská Akčná Kopa

 • Mesto Pezinok

 • Pezinské kultúrne centrum

 • TV Pezinok

 • Klub orientačného behu Sokol

 • Malokarpatské múzeum

 • Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Galéria insitného umenia Schaubmarov mlyn

 • spoločnosť Brother