Mgr. Zuzana Majerníková

riaditeľka

Zuzka pracuje ako pedagóg už takmer 20 rokov.
Počas svojej praxe absolvovala doplnkové vzdelávania etickej výchovy, tvorivej dramatiky, jogy pre deti.

Absolvovala kurzy kreatívnej maľby, dramatoterapie a rôzne zážitkové programy .
V júni 2014 ukončila štúdium Arteterapie v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej univerzite v Brne.

Svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania využíva pri práci s deťmi, ako aj pri príprave a realizácii celoročných podujatí, rôznych projektov a detských táborov.

V CVČ vedie výtvarné krúžky a je lektorkou tvorivých dielní pre deti a dospelých.
Venuje sa aj práci s dobrovoľníkmi a realizuje rôzne projekty s mladými ľuďmi vo veku 16 – 25 rokov.

Pred 5 rokmi založila interaktívne divadielko pre deti Bambola, s ktorým vystupuje v materských školách, mestských podujatiach a divadelných festivaloch.

Denis Pátek

poverený riaditeľ, vychovávateľ, lektor krúžkov

Denis, náš dôležitý technik, vedie v Centre voľného času najmä počítačové krúžky, kde sa hravou, ale i odbornou formou snaží deťom čo najviac priblížiť svet IT.
Napomáhajú mu v tom pracovné skúsenosti ako správca počítačovej siete či servisný technik PC a samozrejme rôzne počítačové kurzy a školenia, ktoré má absolvované.
Vedie tiež šachový krúžok, kde sa každý naučí hrať šach.
Každoročne je spoluorganizátorom letných, jarných a jesenných táborov pre deti.
Zaujímavosťou sú „prespávačky“ v CVČ, kde spolu s ostatnými kolegyňami vytvárajú originálne programy a nočné hry.
Spolupodieľa sa na tvorbe interaktívnych akcií a programov, ktoré sú prepojené so Zámockým parkom a webovou stránkou.

Je aktívnym členom občianskeho združenia Pezinská akčná kopa.

Denis študoval na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre ako animátor voľného času. Pracoval ako vychovávateľ v školskom klube detí na Základnej škole. Vďaka tejto praxi, ktorú nadobudol počas praxe vychovávateľa, vie efektívne pracovať s deťmi školského veku.

Podujatia pre verejnosť sú taktiež súčasťou jeho práce, či už v rámci pezinského vinobrania, Dňa detí a iných akcií.

Na záver je dôležité spomenúť, že Denis sa stará o technické vybavenie Centra voľného času. Dbá o to, aby každý počítač a každý notebook správne fungoval.

Mgr. art. Zuzana Bilská

vychovávateľka, lektorka krúžkov

Zuzka vedie v Centre voľného času predovšetkým filmový krúžok, venuje sa fundraisingu a kreatívne a produkčne zabezpečuje podujatia.

Od januára 2021 je predsedom občianskeho združenia PAKO – pezinská AKČNÁ KOPA, ktoré s CVČ spolupracuje na väčšine podujatí. 

Vyštudovala Divadelný manažment na Divadelnej fakulte VŠMU a aktuálne je študentkou Ateliéru scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. 

V Centre voľného času trávila čas už ako dieťa na krúžkoch a akciách, neskôr viedla tanečnú skupinu, ako externá lektorka si vyskúšala rôzne krúžky a tábory, už počas strednej školy robila dobrovoľníčku na podujatiach.

Okrem toho si prešla niekoľkými divadlami a nezávislými divadelnými zoskupeniami, či eventovými agentúrami, v ktorých nadobudla skúsenosti, ktoré teraz využíva pri práci v Centre voľného času.

Mgr. Anet Miháliková

vychovávateľka, lektorka krúžkov

Anet má nováčikovské obdobie v Centre úspešne zvládnuté, precízne a s rešpektom sa snaží pristupovať k práci s deťmi i kolegami.

V CVČ vedie športové krúžky ako: Gymnastika MŠ/ZŠ, Pohybovka, Atletika a rada naláka deti aj na Prírodovedný krúžok.
Je spoluorganizátorkou mnohých podujatí, či eventov a súťaží, realizovaných pod záštitou CVČ PK a tiež viacerých športových turnajov.
Podieľa sa tiež na organizovaní „Centráckej čajovne“, v ktorej si okrem čaju môžete vychutnať prednášky a diskusie k interesantným témam.

Vyštudované má učiteľsvo TV-BI na FF UMB v Banskej Bystrici pre 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Športu sa venuje od malička.
Niekoľko rokov aktívne hráva volejbalovú ligu, jazdí horskú cyklistiku, nezanedbáva ani beh, in-line korčule, lyžovanie a v neposlednom rade plávanie.
Osobitý vzťah k športu bol pre ňu dôležitým impulzom na „štart“ trénovania detí a nie len seba. „Tréning nie je len teória, dril, makačka a výkon. Učíme sa v ňom porozumeniu, disciplíne, spolupráci a taktike či FAIR PLAY.“ Anet má bohaté skúsenosti s inštruktážou plávania a lyžovania a trénovaním korčuľovania a volejbalu.
Takisto prebrázdila mnoho táborov na Slovensku ako animátorka a vedúca.

Dôležité je, že má pozitívny vzťah k deťom a prácu s nimi vie poriadne chytiť za opraty.

Petra Dobšovičová DiS.art.

vychovávateľka, lektorka krúžkov

Peťa vedie v Centre divadelné i tanečné krúžky.

Ako dieťa navštevovala Základnú umeleckú školu s literárno-dramatickým zameraním.
Následne týmto smerom pokračovala štúdiom hudobno- dramatického odboru na konzervatóriu.

Pôsobila ako učiteľka ZUŠ. Spolupracovala so zájazdovým divadlom v projekte „Literatúra na doskách“, hrala predstavenia pre deti v MŠ a rozprávky v organizácii Dobšinského svet.

Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti bohate využíva v práci s deťmi v Centre voľného času.