Umelecké

Výtvarníček

O krúžku: kreslenie, maľovanie, modelovanie, netradičné tvorivé techniky
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 103

Divadelníček

O krúžku: nácvik divadielka, dramatikcé hry, rozvoj slovnej zásoby a rečových schopností
Veková kategória: od 5 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 109

Pohybové

Joga pre deti

O krúžku: hravá joga, imitácia zvieratiek, predmetov a vecí z každodenného života
Veková kategória: od 3 do 6 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 111

Tanečníček

O krúžku: základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry, príprava predstavení
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 105

Pohybovka

O krúžku: pohybové a športové hry, základy gymnastiky
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 106

Gymnastika

O krúžku: rozvíjnie pohyblivosti, obratnosti a koordinácie
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 107

Maláčik

O krúžku: tanečno-pohybový krúžok pre najmenšie deti
Veková kategória: od 3 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 108

Folklórniček

O krúžku: riekanky, tančeky, hry na ľudovú nôtu, príprava predstavení
Veková kategória: od 5 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 104

Latináčik

O krúžku: základné latino tančené kroky, rytmus, tanečné hry, príprava predstavení
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 112

Jazykové

Angličtina od nulôčky

O krúžku: výučba angličtiny od základov hravou formou, pre začiatočníkov
Veková kategória: od 4 do 6 rokov
Cena: 32€/polrok alebo 27€/polrok (ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)
Variabilný symbol: 102

Prihláška


Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a nepotrebuje osobitnú starostlivosť.
v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľovi Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508 (ďalej len „CVČ“) týmto dávam ja ako zástupca svoj informatívny a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa (ďalej len „dotknutej osobe“ ) na spracovanie osobných údajov CVČ za účelom evidencie pedagogickej dokumentácie (ďalej len „ evidencia“) v rozsahu:

  • U dieťaťa: Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, škola, trieda, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého/prechodného bydliska, zdravotný stav (vyhlásenie rodiča), potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a jeho spôsobilosti navštevovať CVČ, údaje o očkovaniach, zdravotná poisťovňa, nahlásenie akútneho ochorenia, nahlásenie skutočnosti, že v priebehu posledného mesiaca dieťa prišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia, prehľad o úrazoch, prehľad o zdravotných ťažkostiach, prehľad o užívaných liekoch, úroveň osvojenia hygienických návykov, spôsobilosť používania prepravy dopravnými prostriedkami, iné upozornenia rodičov.
  • U zástupcu: Meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo, č. OP, iný doklad, tel. kontakt, e-mail adresa, adresa trvalého/prechodného bydliska, zamestnávateľ (názov, adresa, tel. číslo), adresa na písomnú korešpondenciu ak nie je totožná s trvalým bydliskom, podpis zástupcu.
CVČ udeľujem svojim označením dobrovoľný jednoznačný súhlas/nesúhlas (viď dole) dotknutej osoby so spracúvaním mojich osobných údajov a dieťaťa v rozsahu: fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy zachytávajúce dieťa a prejavy jeho pôsobenia v CVČ za účelom pozitívnej propagácie (ďalej len „propagácia“): zverejňovania informačných materiálov na webovom sídle CVČ, na nástenkách CVČ v sociálnych sieťach, v periodických a neperiodických materiáloch CVČ a prípadne v ďalších médiách z podujatí CVČ pre pozitívnu propagáciu CVČ.

Osobné údaje spracúvané za účelom evidencie sa budú spracúvať po dobu vzdelávania dieťaťa a 10 rokov po jeho skončení.

Osobné údaje v rozsahu fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy zachytávajúce dieťa a prejavy jeho pôsobenia v CVČ za účelom pozitívnej propagácie po skončení vzdelávania môžu byť sprístupnené na internej sieti CVČ, na nástenkách a v priestoroch CVČ a zverejnené prostredníctvom aktuálnej web stránky CVČ, na sociálnych sieťach, v periodických a neperiodických materiáloch CVČ a prípadne v ďalších médiách.

Som si vedomý (á), že nižšie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu CVČ, alebo e-mailom na adresu: „Zodpovedná osoba: jan.hurtos@gmail.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov