nepovinné

nepovinné
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a), NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Prevádzkovateľovi Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508 (ďalej len „CVČ“) spracúva osobné údaje a osobných údajov dieťaťa a zástupcu (ďalej len „dotknutej osoba“ ) za účelom evidencie pedagogickej dokumentácie (ďalej len „ evidencia“).
  • Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade škôl a školských zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona. K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
  • Rozsah spracovania:
  • •U dieťaťa/žiaka : Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, škola, trieda, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého/prechodného bydliska, zdravotný stav (vyhlásenie rodiča), potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a jeho spôsobilosti navštevovať CVČ, údaje o očkovaniach, zdravotná poisťovňa, nahlásenie akútneho ochorenia, nahlásenie skutočnosti, že v priebehu posledného mesiaca dieťa prišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia, prehľad o úrazoch, prehľad o zdravotných ťažkostiach, prehľad o užívaných liekoch, úroveň osvojenia hygienických návykov, spôsobilosť používania prepravy dopravnými prostriedkami, iné upozornenia rodičov.
  • •U zástupcu: Meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo, č. OP, iný doklad, tel. kontakt, e-mail adresa, adresa trvalého/prechodného bydliska, zamestnávateľ (názov, adresa, tel. číslo), adresa na písomnú korešpondenciu ak nie je totožná s trvalým bydliskom, podpis zástupcu.
  • Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 na území SR zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný zástupca si je vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
  • Zákonný zástupca dotknutej osoby (dieťaťa/žiaka), na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa/žiaka, prevádzkovateľovi, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z. z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Ja, ako zákonný zástupca dieťaťa/žiaka udeľujem CVČ svojim označením dobrovoľný jednoznačný súhlas/nesúhlas (viď dole) dotknutej osoby: