Vyberte si na ktoré dni chcete prihlásiť svoje dieťa.
Minimálny vek je 7 rokov (školopovinné dieťa)
Napíšte prosím, na čo je vaše dieťa alergické, aby sa lektori vedeli podľa toho prispôsobiť.
Rodič je povinný informovať ak dieťa potrebuje akýkoľvek špeciálny prístup.
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti Vám bude zaslané spolu s pokynmi na výlet.
 • Rodič berie na vedomie, že Centrum voľného času Pezinok si vyhradzuje právo – OKAMŽITÉHO VYLÚČENIA dieťaťa z výletu – v prípade, že Vaše dieťa bude porušovať pravidlá slušného správania a svojim správaním ohrozovať bezpečnosť iných detí alebo im spôsobovať nejakú škodu. Dieťa je počas výletu povinné dodržiavať všetky pokyny pedagógov.
  V zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov odoslaním prihlášky súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom spracovania pedagogickej dokumentácie.
 • Dieťa je záväzne prihlásené na výlet až po zaplatení poplatku. Ak sa dieťa nebude môcť zúčastniť výletu zo zdravotných alebo iných dôvodov (napr. povinná karanténa) je potrebné nahlásiť jeho neúčasť telefonicky alebo emailom minimálne deň vopred.
 • Storno poplatky:
 • Poplatok môže byť vrátený iba so súhlasom riaditeľky na základe písomnej žiadosti zaslanou na adresu Centra voľného času Pezinok alebo e-mailom na epicentrum.pezinok@gmail.com. V prípade ak sa kvôli epidemiologickej situácií výlet neuskutoční poplatok bude automaticky vrátený.
 • Rodič berie na vedomie, že Centrum voľného času Pezinok si vyhradzuje právo – OKAMŽITÉHO VYLÚČENIA dieťaťa z výletu – v prípade nedodržiavania pokynov a pravidiel vedúcich.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • V zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a), NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Prevádzkovateľovi Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508 (ďalej len „CVČ“) spracúva osobné údaje a osobných údajov dieťaťa a zástupcu (ďalej len „dotknutej osoba“ ) za účelom evidencie pedagogickej dokumentácie (ďalej len „ evidencia“).
 • Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade škôl a školských zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona. K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
 • Rozsah spracovania:
 • •U dieťaťa/žiaka : Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, škola, trieda, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého/prechodného bydliska, zdravotný stav (vyhlásenie rodiča), potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a jeho spôsobilosti navštevovať CVČ, údaje o očkovaniach, zdravotná poisťovňa, nahlásenie akútneho ochorenia, nahlásenie skutočnosti, že v priebehu posledného mesiaca dieťa prišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia, prehľad o úrazoch, prehľad o zdravotných ťažkostiach, prehľad o užívaných liekoch, úroveň osvojenia hygienických návykov, spôsobilosť používania prepravy dopravnými prostriedkami, iné upozornenia rodičov.
 • •U zástupcu: Meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo, č. OP, iný doklad, tel. kontakt, e-mail adresa, adresa trvalého/prechodného bydliska, zamestnávateľ (názov, adresa, tel. číslo), adresa na písomnú korešpondenciu ak nie je totožná s trvalým bydliskom, podpis zástupcu.
 • Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 na území SR zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný zástupca si je vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
 • Zákonný zástupca dotknutej osoby (dieťaťa/žiaka), na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa/žiaka, prevádzkovateľovi, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z. z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ja, ako zákonný zástupca dieťa/žiaka udeľujem CVČ svojim označením dobrovoľný jednoznačný súhlas/nesúhlas (viď dole) dotknutej osoby:
  6. s uverejňovaním osobných údajov dotknutej osoby za účelom pozitívnej propagácie v rozsahu: fotografie, videonahrávky z výletov a to: