Počet voľných miest: 3

Minimálny vek je 7 rokov
Dieťa môže byť prihlásené iba ak má absolvovaný minimálne prvý rok povinnej školskej dochádzky
V zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov odoslaním prihlášky súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom spracovania pedagogickej dokumentácie. Dieťa je záväzne prihlásené do tábora až po zaplatení poplatku. Ak sa dieťa z nejakých dôvodov nezúčastní tábora, je potrebné jeho neúčasť nahlásiť priamo vedúcemu tábora, do ktorého je dieťa prihlásené.
Tel. číslo: 0948 222 117

Poplatok môže byť vrátený iba so súhlasom riaditeľky na základe písomnej žiadosti zaslanou na adresu Centra voľného času Pezinok alebo mailom na epicentrum.pezinok@gmail.com

Rodič berie na vedomie, že Centrum voľného času Pezinok si vyhradzuje právo – OKAMŽITÉHO VYLÚČENIA dieťaťa z tábora – v prípade, že Vaše dieťa bude porušovať pravidlá slušného správania a svojim správaním ohrozovať bezpečnosť iných detí alebo im spôsobovať nejakú škodu.
Poplatok za tábor sa v takomto prípade nevracia.

Ak rodič dieťaťa neprinesie v prvý deň nástupu do tábora kópiu karty poistenca, tlačivo o bezinfekčnosti, dieťa do tábora nebude prijaté. Potvrdenie o bezinfekčnosti Vám bude zaslané spolu s pokynmi na tábor.
Storno poplatky:
  • 30 kalendárnych dní pred začatím tábora vraciame plnú cenu
  • 29 – 16 kalendárnych dní pred začatím tábora 50% z ceny
  • 15 - 6 kalendárnych dní pred začatím tábora 30% z ceny
  • 5 kalendárnych dní pred začatím tábora nárok na vrátenie poplatku zaniká, (rodič si ale môže nájsť za svoje dieťa náhradu).
Poplatok môže byť vrátený iba so súhlasom riaditeľky na základe písomnej žiadosti zaslanou na adresu Centra voľného času Pezinok alebo mailom na epicentrum.pezinok@ gmail.com Rodič berie na vedomie, že Centrum voľného času Pezinok si vyhradzuje právo – OKAMŽITÉHO VYLÚČENIA dieťaťa z tábora – v prípade, že Vaše dieťa bude porušovať pravidlá slušného správania a svojim správaním ohrozovať bezpečnosť iných detí alebo im spôsobovať nejakú škodu. Poplatok za tábor sa v takomto prípade nevracia. Ak rodič dieťaťa neprinesie v prvý deň nástupu do tábora kópiu karty poistenca, tlačivo o bezinfekčnosti, dieťa do tábora nebude prijaté. Potvrdenie o bezinfekčnosti Vám bude zaslané spolu s pokynmi na tábor.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľovi Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508 (ďalej len „CVČ“) týmto dávam ja ako zástupca svoj informatívny a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa (ďalej len „dotknutej osobe“ ) na spracovanie osobných údajov CVČ za účelom evidencie pedagogickej dokumentácie (ďalej len „ evidencia“) v rozsahu: U dieťaťa: Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, škola, trieda, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého/prechodného bydliska, zdravotný stav (vyhlásenie rodiča), potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a jeho spôsobilosti navštevovať CVČ, údaje o očkovaniach, zdravotná poisťovňa, nahlásenie akútneho ochorenia, nahlásenie skutočnosti, že v priebehu posledného mesiaca dieťa prišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia, prehľad o úrazoch, prehľad o zdravotných ťažkostiach, prehľad o užívaných liekoch, úroveň osvojenia hygienických návykov, spôsobilosť používania prepravy dopravnými prostriedkami, iné upozornenia rodičov. U zástupcu: Meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo, č. OP, iný doklad, tel. kontakt, e-mail adresa, adresa trvalého/prechodného bydliska, zamestnávateľ (názov, adresa, tel. číslo), adresa na písomnú korešpondenciu ak nie je totožná s trvalým bydliskom, podpis zástupcu. CVČ udeľujem svojim označením dobrovoľný jednoznačný súhlas/nesúhlas (viď dole) dotknutej osoby so spracúvaním mojich osobných údajov a dieťaťa v rozsahu: fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy zachytávajúce dieťa a prejavy jeho pôsobenia v CVČ za účelom pozitívnej propagácie (ďalej len „propagácia“): zverejňovania informačných materiálov na webovom sídle CVČ, na nástenkách CVČ v sociálnych sieťach, v periodických a neperiodických materiáloch CVČ a prípadne v ďalších médiách z podujatí CVČ pre pozitívnu propagáciu CVČ. Osobné údaje spracúvané za účelom evidencie sa budú spracúvať po dobu vzdelávania dieťaťa a 10 rokov po jeho skončení. Osobné údaje v rozsahu fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy zachytávajúce dieťa a prejavy jeho pôsobenia v CVČ za účelom pozitívnej propagácie po skončení vzdelávania môžu byť sprístupnené na internej sieti CVČ, na nástenkách a v priestoroch CVČ a zverejnené prostredníctvom aktuálnej web stránky CVČ, na sociálnych sieťach, v periodických a neperiodických materiáloch CVČ a prípadne v ďalších médiách. Som si vedomý (á), že nižšie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu CVČ, alebo e-mailom na adresu: „Zodpovedná osoba: jan.hurtos@gmail.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.