Vekový limit je 8-15 rokov
Dieťa môže byť prihlásené iba ak má absolvovaný minimálne prvý rok povinnej školskej dochádzky.
Napíšte prosím, na aké potraviny je vaše dieťa alergické.
Rodič dieťaťa je povinný informovať ak dieťa potrebuje akýkoľvek špeciálny prístup. (napr. dyslexia, dysgrafia, dieťa so špeciálnymi potrebami a pod.)
Rodič berie na vedomie, že Centrum voľného času Pezinok si vyhradzuje právo – OKAMŽITÉHO VYLÚČENIA dieťaťa z tábora bez nároku na vrátenie poplatku v prípade nedodržania daných pokynov a zaslania nepravdivých údajov, ako aj v prípade, že Vaše dieťa bude porušovať pravidlá slušného správania a svojim správaním ohrozovať bezpečnosť iných detí, alebo im spôsobovať nejakú škodu.
Dieťa je záväzne prihlásené do tábora až po zaplatení poplatku. Poplatok prosím zašlite najneskôr do 15. mája, po neuhradený poplatku do tohto termínu prihláška stráca platnosť.
Storno poplatky:
30 kalendárnych dní pred začatím tábora vraciame plnú cenu
29 – 16 kalendárnych dní pred začatím tábora 50% z ceny
15 – 6 kalendárnych dní pred začatím tábora 30% z ceny
5 kalendárnych dní pred začatím tábora nárok na vrátenie poplatku zaniká, (rodič si ale môže nájsť za svoje dieťa náhradu).
V prípade ak sa kvôli epidemiologickej situácií tábor neuskutoční, poplatok bude vrátený v plnej sume.
 • Ak sa dieťa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nezúčastní tábora, je potrebné jeho neúčasť nahlásiť priamo vedúcemu tábora, do ktorého je dieťa prihlásené. Tel. číslo: 0948 222 117.
 • Poplatok, alebo jeho čiastka v takomto prípade môže byť vrátená iba so súhlasom riaditeľky na základe písomnej žiadosti a potvrdenia od lekára zaslaných na adresu Centra voľného času Pezinok alebo e-mailom na cvcpezinok@cvcpezinok.sk
  V zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov odoslaním prihlášky súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom spracovania pedagogickej dokumentácie.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  V zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a), NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Prevádzkovateľovi Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508 (ďalej len „CVČ“) spracúva osobné údaje a osobných údajov dieťaťa a zástupcu (ďalej len „dotknutej osoba“ ) za účelom evidencie pedagogickej dokumentácie (ďalej len „ evidencia“).
 • Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade škôl a školských zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona. K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
 • Rozsah spracovania:
 • •U dieťaťa/žiaka : Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, škola, trieda, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého/prechodného bydliska, zdravotný stav (vyhlásenie rodiča), potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a jeho spôsobilosti navštevovať CVČ, údaje o očkovaniach, zdravotná poisťovňa, nahlásenie akútneho ochorenia, nahlásenie skutočnosti, že v priebehu posledného mesiaca dieťa prišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia, prehľad o úrazoch, prehľad o zdravotných ťažkostiach, prehľad o užívaných liekoch, úroveň osvojenia hygienických návykov, spôsobilosť používania prepravy dopravnými prostriedkami, iné upozornenia rodičov.
 • •U zástupcu: Meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo, č. OP, iný doklad, tel. kontakt, e-mail adresa, adresa trvalého/prechodného bydliska, zamestnávateľ (názov, adresa, tel. číslo), adresa na písomnú korešpondenciu ak nie je totožná s trvalým bydliskom, podpis zástupcu.
 • Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 na území SR zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný zástupca si je vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
 • Zákonný zástupca dotknutej osoby (dieťaťa/žiaka), na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa/žiaka, prevádzkovateľovi, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z. z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ja, ako zákonný zástupca dieťa/žiaka udeľujem CVČ svojim označením dobrovoľný jednoznačný súhlas/nesúhlas (viď dole) dotknutej osoby: