CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Žiadosť o prijatie za člena Centra voľného času na školský rok 2019/2020

 
1 Start 2 Complete

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe vyplnených údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľovi Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, IČO: 42355508 (ďalej len
„CVČ“) týmto dávam ja ako zástupca svoj informatívny a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných
údajov a osobných údajov dieťaťa (ďalej len „dotknutej osobe“ ) na spracovanie osobných údajov CVČ za
účelom evidencie pedagogickej dokumentácie
(ďalej len „evidencia“) v rozsahu:

U dieťaťa : Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, škola, trieda, rodné číslo, národnosť, štátna
príslušnosť, adresa trvalého/prechodného bydliska, zdravotný stav (vyhlásenie rodiča), potvrdenie od
lekára o zdravotnom stave a jeho spôsobilosti navštevovať CVČ, údaje o očkovaniach, zdravotná
poisťovňa, nahlásenie akútneho ochorenia, nahlásenie skutočnosti, že v priebehu posledného mesiaca
dieťa prišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia, prehľad o úrazoch, prehľad
o zdravotných ťažkostiach, prehľad o užívaných liekoch, úroveň osvojenia hygienických návykov,
spôsobilosť používania prepravy dopravnými prostriedkami, iné upozornenia rodičov.

U zástupcu: Meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo, č. OP, iný doklad, tel. kontakt, e-mail
adresa, adresa trvalého/prechodného bydliska, zamestnávateľ (názov, adresa, tel. číslo), adresa na
písomnú korešpondenciu ak nie je totožná s trvalým bydliskom, podpis zástupcu.

CVČ udeľujem svojim označením dobrovoľný jednoznačný súhlas/nesúhlas (viď dole) dotknutej osoby
so spracúvaním mojich osobných údajov a dieťaťa v rozsahu: fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové
záznamy zachytávajúce dieťa a prejavy jeho pôsobenia v CVČ za účelom pozitívnej propagácie (ďalej len
„propagácia“)
: zverejňovania informačných materiálov na webovom sídle CVČ, na nástenkách CVČ v sociálnych
sieťach, v periodických a neperiodických materiáloch CVČ a prípadne v ďalších médiách z podujatí CVČ pre
pozitívnu propagáciu CVČ.

Osobné údaje spracúvané za účelom evidencie sa budú spracúvať po dobu vzdelávania dieťaťa a 10
rokov po jeho skončení.
Osobné údaje v rozsahu fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy zachytávajúce dieťa
a prejavy jeho pôsobenia v CVČ za účelom pozitívnej propagácie po skončení vzdelávania môžu byť
sprístupnené na internej sieti CVČ, na nástenkách a v priestoroch CVČ a zverejnené prostredníctvom aktuálnej
web stránky CVČ, na sociálnych sieťach, v periodických a neperiodických materiáloch CVČ a  prípadne v ďalších
médiách.

Som si vedomý (á), že nižšie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej
písomnej žiadosti na adresu CVČ, alebo e-mailom na adresu: „Zodpovedná osoba: jan.hurtos@gmail.com.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia
o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.

Dieťa bude úspešne prihlásené až po prijatí poplatku za krúžok. Platobné údaje obdržíte v e-maili po úspešnom vyplnení prihlášky.