CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Majerníková - riaditeľka 
V Centre voľného času sa venuje: divadelným krúžkom, dramatickej výchove, tvorivým dielňam pre deti a dospelých. Založila interaktívne divadielko pre deti. Súčasťou jej činnosti je realizácia projektov, podujatí a táborov.

Barbara Bizmayerová - vychovávateľka
V Centre vedie umelecké krúžky ako sú keramický, umelecký ateliér a pracuje s deťmi z HESTIE. Je organizátorkou akcií, podujatí a táborov.

Mgr. Veronika Chocholová - vychovávateľka 
V Centre vedie klubovňu pre mládež, je spoluorganizátorka podujatí a táborov .

Ing. Zdenka Hudecová - zástupkyňa riaditeľky
V Centre sa venuje deťom predškolského a školského veku, vedie výtvarné, keramické a umelecké krúžky, pre chlapcov rozbehla krúžok Cesty za vedou. Pre dievčatá pripravuje  "babské" víkendovky, je organizátorkou akcií, podujatí a táborov.

Bc. Mária Janíčková - vychovávateľka 
Vedie jazykové krúžky pre predškolákov a tvorivé dielne pre deti a dospelých. Venuje sa administratívnej činnosti, organizuje akcie, podujatia a tábory a zaoberá sa propagáciou Centra voľného času.

Mgr. Michaela Volochová - vychovávateľka 
V Centre sa vedie výtvarné a pohybové krúžky . Organizuje súťaže, podjatia a tábory.

Monika Slamková - vychovávateľka 
V Centre voľného času sa venuje tanečným krúžkom, pre deti predškolského veku. Je zodpovedná za Mama, ocko poď sa hrať a  pre škôlkarov. Organizuje športové podujatia, akcie a tábory.