CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

O nás

Centrum voľného času Pezinok je štátne školské zariadenie. S účinnosťou od 1.1.2014 bolo zriadené zriaďovacou listinou ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Prioritu pre centrum už dlhé roky predstavuje krúžková činnosť pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých. Okrem toho usporiadávame pravidelne letné akcie pre deti a mládež a podujatia rôzneho charakteru počas celého roku. K pravidelným ponukám patrí taktiež možnosť návštevy internetovej miestnosti, posilňovne a čajovne.

cvc

 

Našou hlavnou snahou je nielen svojim názvom, ale aj aktivitami vyjadrovať, že sme tu pre ľudí každého veku, ktorí sa chcú rozvíjať a byť kreatívni. Prostredníctvom nášho centra chceme otriasať tradičnými prístupmi k výchove a vzdelávaniu a umožňovať Pezinčanom stretávať sa a aj sa kultúrne zapájať do rozvoja mesta. Inšpiratívna tvorivá atmosféra má byť šírená formou medziľudských vzťahov, čo dokazuje i logo v tvare kruhu ľudí.

CVČ v súlade so zákonom č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin. Rozsah, pôsobnosť, zameranie a obsah činnosti centier ustanovuje Vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z.

V našom zariadení sme si stanovili ciele prispievať:

  • k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života mladého človeka,
  • ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže,
  • k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí,
  • k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie, sebavýchovu,
  • k vypestovaniu zdravého sebavedomia u detí a mládeže, čo je základom pre vývoj sociálne vyspelých jedincov,
  • k prevencii kriminality mládeže.

Činnosť CVČ prebieha vo vlastnom zariadení a v prenajatých priestoroch - Domu kultúry, v priestoroch niektorých MŠ v Pezinku.

Aktivity sú zabezpečované prostredníctvom:

  • pravidelnej záujmovej činnosti - krúžková činnosť a kurzy pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých príležitostnej záujmovej činnosti -súťaže, besedy, tvorivé dielne, podujatia pre školy a školské zariadenia, víkendové podujatia a ďalšie aktivity
  • prázdninovej činnosti - organizácia prímestských a pobytových táborov, klubovne pre deti počas prázdnin
  • spolupráce s mestom Pezinok a inými organizáciami - organizácia podujatí pre širokú verejnosť